Transitie / transformatie sociaal domein

Aanpak
De transities in het sociaal domein (Wmo, jeugdhulp en participatie) is inmiddels een feit. De nadruk ligt nu op de transformatie. Deze transformatie in denken en werken gaat, zoals iedereen weet, niet vanzelf en zal een aantal jaren duren. Het is een verandering bij burgers, professionals, organisaties, maar ook gemeenten zelf.

Dit betekent het stellen van duidelijke transformatiedoelen. Op welke prioriteiten wordt er gericht: versterken van het voorliggend veld, ombuigen prestatieafspraken met gesubsidieerde organisaties, doorontwikkeling sociale teams, innovatie in het inkoopproces?  Maar wat betekent het ook voor de eigen organisatie? Is deze flexibel genoeg om mee te bewegen? Is er voldoende transformatiekracht aanwezig?

coNpact kan u vanuit een brede ervaring helpen met deze vragen, waarbij zij een verbinding maakt tussen het strategisch beleid en de dagelijkse praktijk.
 


Ervaring

In het kader van de transformatie sociaal domein heeft coNpact de volgende ervaring:

 • Programma aanjager transitie en transformatie 
 • Regionale projectleider jeugdhulp voor een tweetal regio's in Zuid-Holland-Zuid
 • ​Projectleider doorontwikkeling sociaal team voor drie gemeenten
 • Projectleider/ kwartiermaker sociaal team voor een regio en een 9 individuele gemeenten
 • Programma aanjager sociaal domein/ transities voor regio met een drietal gemeenten
 • Projectleider decentralisatie AWBZ voor G32 gemeente en gemeente met 12.000 inwoners
 • ​Projectleider transformatie jongerenwerk voor 2 gemeenten
 • ​Projectleider opstellen en implementeren plan van aanpak personen met verward gedrag voor een regio van drie gemeenten en twee individuele gemeenten
 • Projectleider plan van aanpak en implementatie beschermd wonen/ beschermd thuis
 • Projectleider pilot personen met verward gedrag
 • ​Projectledier'Jongeen op de rit'
 • ​Procesbegeleider en projectleider transformatieplan sociaal domein
 • ​Projectleider pilot 'Een aanpak op maat' gericht op maatschappelijke en financiële ondersteuning voor mensen in de bijstand
 • ​Sparringpartner/adviseur 3D
 • ​Doorontwikkeling rapportage sociaal domein
 • ​Evaluatie leerwerktrajecten in kader van de transformatie
 • Procesbegeleiding regionale kadernota decentralisatie AWBZ naar Wmo voor een zevental gemeenten
 • Projectleider ondersteuning zelfstandig wonen
 • Procesbegeleiding Wmo-beleidsplan en gecombineerd Wmo-gezondheidsplan en evaluatie voor een drietal gemeenten
 • Projectleider pilot multiprobleemhuishouden
 • Procesbegeleider sluitende structuur 0-100 jaar.  Vormgeven ketenstructuur op basis van huidige netwerken, voorzitten CJG netwerk en Driemensschap
 • Procesbegeleider opstellen nota preventief jeugdbeleid